ADVERTISEMENT

TIN TỨC

19;00 18/5

Tɪếᴛ ʟộ số ᴛɪềɴ ᴋʜủɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ ʙầᴜ Tʜụʏ ᴘʜảɪ ᴛʀả ʟạɪ ᴄʜᴏ Tâɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ, ʟý ᴅᴏ ᴍớɪ ɢâʏ ʙấᴛ ɴɢờ Tʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ Bộ Côɴɢ ᴀɴ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ Cʜủ ᴛịᴄʜ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Tʜụʏ (ʙầᴜ Tʜụʏ) sẽ ᴘʜảɪ ʜᴏàɴ ᴛʀả ʟạɪ ᴍộᴛ số ᴛɪềɴ ʟớɴ ᴄʜᴏ ᴘʜíᴀ Tâɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ. Mớɪ đâʏ, ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ đưᴀ ᴛɪɴ, Cụᴄ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠà ʙᴜôɴ ʟ.ậ.ᴜ – Bộ Côɴɢ ᴀɴ (C03) đã ɢửɪ ᴄôɴɢ ᴠăɴ số 1428 ᴄʜᴏ Côɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ TʜᴀɪHᴏʟᴅɪɴɢs (ᴛʜᴅ). Hộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴàʏ sᴀᴜ đó đã ᴄó ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ Côɴɢ ᴛʏ CP Tậᴘ đᴏàɴ Tʜᴀɪɢʀᴏᴜᴘ (ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴏɴ) ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴛʀêɴ ᴠà ᴘʜươɴɢ áɴ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ʟạɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴăᴍ 2021. Cụ ᴛʜể, ᴄ03 ʏêᴜ ᴄầᴜ Tʜᴀɪɢʀᴏᴜᴘ ᴘʜảɪ ʜᴏàɴ ᴛʀả ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛɪềɴ ᴍà ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ TNHH ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋʜáᴄʜ sạɴ Tâɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ (Tậᴘ đᴏàɴ Tâɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ) ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ɴɢᴜồɴ ᴛɪềɴ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜɪếᴜ để ᴍᴜᴀ ᴄổ ᴘʜầɴ ở Côɴɢ ᴛʏ CP Bìɴʜ Mɪɴʜ Gʀᴏᴜᴘ (ᴄʜủ sở ʜữᴜ ᴅự áɴ 11ᴀ ᴄáᴛ ʟɪɴʜ). Dự áɴ 11ᴀ ᴄáᴛ ʟɪɴʜ ᴍà Tâɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ ᴅùɴɢ ᴛɪềɴ ʜᴜʏ độɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜɪếᴜ để ᴍᴜᴀ ʟạɪ ᴛừ Tʜᴀɪɢʀᴏᴜᴘ. ...

Read more

18:00 18/05/2022

Đề ɴɢʜị ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị xᴇᴍ xéᴛ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ôɴɢ Cʜᴜ Nɢọᴄ Aɴʜ ᴠà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ Tʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ɴɢàʏ 16 ᴠà 17/5, ᴛạɪ ʜà ɴộɪ, Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ đã ʜọᴘ ᴋỳ ᴛʜứ 15. Ủʏ ᴠɪêɴ ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ʙí ᴛʜư Tʀᴜɴɢ...

Read more

14;10 18/5

Cʜụᴘ ảɴʜ ᴄùɴɢ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, NS Xᴜâɴ Bắᴄ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛừ CĐM NS Xᴜâɴ Bắᴄ đã ɴʜậɴ ᴘʜảɪ ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛừ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴋʜɪ đăɴɢ ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, Tʀᴀɴɢ Tʀầɴ. Mớɪ đâʏ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ NS Xᴜâɴ Bắᴄ đã đăɴɢ ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ᴛậᴘ ᴅᴜʏệᴛ âᴍ ɴʜạᴄ. Tʜᴇᴏ đó ᴀɴʜ ᴄʜụᴘ ᴄʜᴜɴɢ ᴄùɴɢ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, ʙêɴ ᴄạɴʜ đó ᴄòɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ɴữ ᴄó ɴéᴛ ᴋʜɪếɴ CĐM ʟɪêɴ ᴛưởɴɢ Tʀᴀɴɢ Tʀầɴ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ đăɴɢ ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ʟêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ, NS Xᴜâɴ Bắᴄ đã ɴʜậɴ ᴘʜảɪ ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ. Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʀáᴄʜ Xᴜâɴ Bắᴄ ᴋʜɪ ᴄʜụᴘ ᴄʜᴜɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢườɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄó ‘ᴛᴀɪ ᴛɪếɴɢ’ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴠướɴɢ ᴠàᴏ ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄũɴɢ ɴʜư đấᴜ ᴛố ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Lᴏ ʟắɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢʜệ sĩ Xᴜâɴ...

Read more

10;45 18/5

VĐV Tɪᴍᴏʀ Lᴇsᴛᴇ ᴄầᴍ ᴄờ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ăɴ ᴍừɴɢ ᴋʜɪ ɢɪàɴʜ ᴛấᴍ HCB ǫᴜý ʜơɴ ᴠàɴɢ VĐV đɪềɴ ᴋɪɴʜ 22 ᴛᴜổɪ Fᴇʟɪsʙᴇʀᴛᴏ Dᴇ Dᴇᴜs đɪ ᴠàᴏ ʟịᴄʜ sử ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ Tɪᴍᴏʀ Lᴇsᴛᴇ ᴋʜɪ ᴍᴀɴɢ ᴠề ᴄʜᴏ ɴướᴄ ɴàʏ ᴛấᴍ ʜᴜʏ ᴄʜươɴɢ ǫᴜý ɢɪá. Tʜɪ đấᴜ ᴛʀêɴ sâɴ ᴋʜáᴄʜ, ᴋʜôɴɢ ʙạɴ ʙè, ᴋʜôɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ᴋʜôɴɢ ᴄổ độɴɢ ᴠɪêɴ đếɴ ᴛừ ǫᴜê ʜươɴɢ, ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴅườɴɢ ɴʜư đã ᴛʜɪếᴜ đɪ ᴘʜầɴ ɴàᴏ ɴɢọɴ ʟửᴀ ᴛɪếᴘ sứᴄ. Tʜế ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴠì ᴛʜế ᴍà ʜọ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴛừ ʙỏ ᴠì ᴠớɪ ʜọ ᴠɪɴʜ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴠề ᴄʜᴏ ᴛổ ǫᴜốᴄ ʟà sứ ᴍệɴʜ, ʟà ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴄᴀᴏ ᴄả ɴʜấᴛ. Cʜâɴ ᴅᴜɴɢ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴠàɴɢ - Fᴇʟɪsʙᴇʀᴛᴏ Dᴇ Dᴇᴜs - ɴɢườɪ đã...

Read more

10;15 18/5

Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ Ôᴍ ɴợ ᴠì ᴛʀóᴛ ᴍᴜᴀ đấᴛ ᴄủᴀ FLCHomes Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ đặᴛ ᴄọᴄ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴍᴜᴀ đấᴛ ở Qᴜảɴɢ Nɢãɪ, đã ᴄó đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ʟ.ừ.ᴀ đ.ả.ᴏ, ᴄʜ.ɪếᴍ đᴏ.ạᴛ ᴛàɪ sảɴ đốɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ FLCHomes Nɢàʏ 16-5, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ Đầᴜ ᴛư ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ FLCHomes - ɢọɪ ᴛắᴛ FLCHomes, ᴄó ᴛʀụ sở ᴛạɪ Hà Nộɪ. Văɴ ʙảɴ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ Aɴʜ D.H.M.N (ɴɢụ ᴛᴘ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ) - ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã ᴋý ʜợᴘ đồɴɢ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ đặᴛ ᴄọᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴅự áɴ ᴄủᴀ FLC Qᴜảɴɢ Nɢãɪ - ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛậᴘ đᴏàɴ FLC ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋʜởɪ ᴄôɴɢ ʀầᴍ ʀộ ᴅự áɴ ᴛạɪ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 6-2019, ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ, ᴀɴʜ N. đã ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ FLCHomes, ʙàʏ ᴛỏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴍᴜᴀ ᴍộᴛ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ᴄó ᴋý ʜɪệᴜ 7-sʜ.14-10 ᴛʜᴜộᴄ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴠạɴ ᴛườɴɢ 7, ᴛạɪ KKT Dᴜɴɢ Qᴜấᴛ - Qᴜảɴɢ Nɢãɪ (ᴛʜᴇᴏ ʙảɴ ᴠẽ FLCHomes đưᴀ ʀᴀ). Đếɴ ɴɢàʏ 26-7-2019, ᴀɴʜ ɴ. ᴠà đạɪ ᴅɪệɴ FLCHomes ʟà ʙà Hươɴɢ Tʀầɴ Kɪềᴜ Dᴜɴɢ (Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT) đã ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴋý ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴍᴀɴɢ số 7-sʜ.14-10… Tʀᴏɴɢ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ, ʙêɴ ᴀɴʜ N. đồɴɢ ý ᴛʀả ᴍứᴄ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴍà FLCHomes ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ɴʜư ᴛư ᴠấɴ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ɢɪá, ưᴜ đãɪ ᴄáᴄ ᴅự áɴ; ʜỗ ᴛʀợ ᴍᴜᴀ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ᴋʜɪ ᴄʜủ đầᴜ ᴛư ᴍở ʙáɴ… ʟà 399,4 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Đɪềᴜ ᴋʜá ɴɢạᴄ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ɴʜắᴄ ɢì đếɴ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ᴄó ᴋý ʜɪệᴜ 7-sʜ.14-10 ᴍà ᴀɴʜ ɴ. ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ đã đặᴛ ᴍᴜᴀ. Cùɴɢ ᴠớɪ ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ, ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 26-7-2019, ᴀɴʜ N. ᴠà FLCHomes ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴋý ᴘʜụ ʟụᴄ số 1, ʙổ sᴜɴɢ ᴄʜᴏ ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ đã ᴋý ᴛʀướᴄ đó. Tʀᴏɴɢ ᴘʜụ ʟụᴄ đượᴄ ᴋý, ʜᴀɪ ʙêɴ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ɴɢᴏàɪ số ᴛɪềɴ đặᴛ ᴄọᴄ 399,4 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴀɴʜ N. ᴛự ɴɢᴜʏệɴ đặᴛ ᴄọᴄ ʙổ sᴜɴɢ số ᴛɪềɴ ɢầɴ 1,6 ᴛỉ đồɴɢ ᴠà đượᴄ ᴄʜɪᴀ ʟàᴍ 7 ʟầɴ đóɴɢ. Đếɴ ɴɢàʏ 21-12-2019, ᴀɴʜ ɴ. ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đóɴɢ ᴛʜêᴍ 239,6 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴộᴘ ᴛɪềɴ ʟầɴ 1. ᴛɪếᴘ đó ᴀɴʜ ɴ. ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʟầɴ 2, ʏêᴜ ᴄầᴜ đóɴɢ ᴛʜêᴍ 159,7 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ… Qᴜᴀ 2 ʟầɴ đóɴɢ ᴛɪềɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ ʜơɴ 639 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ɴʜưɴɢ ᴅự áɴ ᴄʜưᴀ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɢì ɴɢᴏàɪ ᴛʜựᴄ địᴀ ɴêɴ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đóɴɢ ᴛɪềɴ... ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟ.ừ.ᴀ đ.ả.ᴏ, ᴄʜ.ɪếᴍ...

Read more

20;30 17/5

Hàɪ ʜướᴄ: Qᴜᴀɴɢ Hảɪ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴆượᴄ 800 ᴛʀɪệᴜ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴍồ ᴄôɪ Cầɴ Tʜơ, Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴄũɴɢ 'ᴋé' ᴛêɴ để ᴛẩʏ ᴛʀắɴɢ?...

Read more

10;20 17/5

Từ Qᴜʏềɴ Lɪɴʜ, Lý Hảɪ, Mỹ Tâᴍ, ɴɢʜĩ ᴠề ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴋʜɪ ɴɢʜệ sĩ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Nɢʜệ sĩ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʜờɪ ɴᴀʏ ɢặᴘ ᴋʜôɴɢ íᴛ ồɴ àᴏ ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ʜᴏàɪ ɴɢʜɪ ᴠề sự ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴʜữɴɢ ɴɢôɪ sᴀᴏ ɴʜư Qᴜʏềɴ Lɪɴʜ, Lý Hảɪ, Mỹ Tâᴍ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ǫᴜᴀ ᴠẫɴ ᴍɪệᴛ ᴍàɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ xã ʜộɪ ᴠà ᴠẫɴ đượᴄ ʏêᴜ ᴍếɴ. Sự đốɪ ʟậᴘ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɴɢʜĩ ᴠề ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ. Lᴏạᴛ ɴɢʜệ sĩ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ʏêᴜ ᴍếɴ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴɢʜệ sĩ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ. Bêɴ ᴄạɴʜ ʜàɴɢ ʟᴏ.ạᴛ ɴɢʜệ sĩ ʙị ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴛʜɪếᴜ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛʜì Qᴜʏềɴ...

Read more

9;30 17/5

Xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʜố ᴛ.ử ᴛʜầɴ sâᴜ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴍéᴛ ở Nɢʜệ Aɴ Mộᴛ ʜố s.ụ.ᴛ ʟ.ú.ɴ ᴋʜôɴɢ đáʏ ᴠừᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ xã Cʜâᴜ Hồɴɢ, ʜᴜʏệɴ Qᴜỳ Hợᴘ, Nɢʜệ Aɴ, ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ. Tốɪ 16/5, ôɴɢ Tʀầɴ Đứᴄ Lợɪ - Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND ʜᴜʏệɴ Qᴜỳ Hợᴘ, Nɢʜệ Aɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sự ᴠɪệᴄ ᴠừᴀ đượᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ʙảɴ ᴄôɴɢ, xã Cʜâᴜ Hồɴɢ. Đâʏ ʟà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛừɴɢ xảʏ ʀᴀ ʜɪệɴ ᴛượɴɢ s.ụ.ᴛ ʟ.ú.ɴ ɴʜà ᴄửᴀ, ᴄạɴ ɢɪếɴɢ ɴướᴄ. Tʜᴇᴏ đó, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 15ʜ ᴄʜɪềᴜ 16/5, ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ʟàᴍ ʀᴜộɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴅâɴ ɢɪậᴛ ᴍìɴʜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴍộᴛ ᴛɪếɴɢ độɴɢ ʟớɴ. Sᴀᴜ ᴍộᴛ ʟúᴄ ǫᴜᴀɴ sáᴛ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛɪếɴɢ độɴɢ đó ʟà s.ụ.ᴛ ʟ.ú.ɴ đấᴛ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜố ᴛ.ử ᴛʜ.ầɴ, UBND xã Cʜâᴜ Hồɴɢ đã ʙáᴏ ᴄáᴏ ʟêɴ ʜᴜʏệɴ. ᴠề ᴘʜíᴀ ʜᴜʏệɴ, ʏêᴜ ᴄầᴜ UBND xã Cʜâᴜ...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6
jeg_pb_boxed widget_text" id="text-10">