ADVERTISEMENT

Cookies

English
When you use our web and apps, we might collect cookies information or similar technologies.

  • What is the Cookies? and How do Cookies work?
Cookies are small files that are downloaded in your computer or mobile devices when you use our website. Your browser will send cookies to our website every time you use our site again, so it might identify you. This allow website to adjust what you can see on your screen.

  • What do you use cookies for?
Cookies are an important part of the internet. It will help the website smoothy and affect many useful website features.

  • Do you use other technologies which are similar to cookies?
Yes, we will use:

+Web beacons: Our website and email usually contain small invisible images known as ‘web beacons’ or tracking pixels’. They will be use in a way similar to cookies to: understand when a specific part of a webpage, emails or app is watched, verify any clicks via to links or advertisements contained in emails

+Flash cookies: In specific situation we use Adobe Flash Player to deliver video clips.

+Tracking URLs: These are web links that allows us to measure when a link is clicked on.

  • Embedded content from other websites:
Some articles on the website may be embedded from another website such as images, videos.

These websites may collect data about you, use cookies, embed certain third-party trackers, and monitor your interaction with the embedded content, including tracking your interactions. Your account with embedded content if you have already registered and logged in to your account at that site.

Vietnamese

Khi bạn sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin bằng cookie hoặc các công nghệ tương tự.

  • Cookie là gì và chúng hoạt động như thế nào?
Cookies là các tệp nhỏ được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web. Trình duyệt của bạn sẽ gửi các cookie này trở lại trang web mỗi khi bạn truy cập lại trang web để nó có thể nhận ra bạn. Điều này cho phép các trang web điều chỉnh những gì bạn nhìn thấy trên màn hình.

  • Bạn dùng cookie để làm gì?
Cookies và các công nghệ theo dõi trực tuyến khác là một phần quan trọng của internet. Chúng làm cho việc sử dụng các trang web mượt mà hơn và ảnh hưởng đến nhiều tính năng hữu ích của các trang web.

  • Bạn có sử dụng các công nghệ khác tương tự như cookies không?
Có, chúng tôi sử dụng như sau:

Đèn hiệu web: Các trang web, ứng dụng và email của chúng tôi thường chứa những hình ảnh nhỏ vô hình được gọi là ‘đèn hiệu web’ hoặc ‘pixel theo dõi’. Chúng được sử dụng theo cách tương tự như cookie để:

– Hiểu khi một phần cụ thể của trang web, email hoặc ứng dụng được xem,

– Xác minh mọi nhấp chuột thông qua các liên kết hoặc quảng cáo có trong email

Flash cookies: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sử dụng Adobe Flash Player để phân phối các video clip.

Theo dõi URL: Đây là các liên kết web cho phép chúng tôi đo lường khi nhấp vào liên kết. Chúng giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của các chiến dịch và quảng cáo cũng như mức độ phổ biến của các bài viết được đọc.

  • Nội dung nhúng từ website khác:
Một số bài viết trên trang web có thể được nhúng từ một web khác ví dụ như hình ảnh, video.

Những web này có thher thu thập sữ liệu liên quan đến bạn, sử dụng cookies, nhúng một số trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó bao gồm việc theo dõi tương tác của tài khoản của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn đã đăng ký và đăng nhập tài khoản của mình tại trang web đó.